สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรม "เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ" เพิ่มผลิตภาพแรงงาน (STEM Workforce)

พุธ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๒๔
นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล จัดอบรมฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรเทคนิคการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2565 ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริษัทสุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม จำกัด ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานในสถานประกอบกิจการรวมทั้งสิ้น 20 คน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรม เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน (STEM Workforce)

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ได้เข้าให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการ SME โดยในปี พ.ศ.2565 ได้เข้าให้คำปรึกษากับบริษัทสุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม จำกัด ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา ซึ่งเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการรวมทั้งสิ้น 55 คน  โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาและทีมที่ปรึกษาได้เข้าให้คำปรึกษามาแล้ว 6 ครั้ง ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เข้ามาจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 12ชั่วโมง ให้กับพนักงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีฝีมือสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงาน พนักงานมีความรู้ด้านงานช่างเชื่อมเบื้องต้น สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้น พนักงานที่อบรมหลักสูตรนี้สามารถมีความเชี่ยวชาญ มีทักษะ มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME.40 โดยวิทยากรที่เข้าดำเนินการฝึกอบรม คือ อาจารย์พลวรรธน์ กะลาสี ครูฝึกฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อม ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง การจัดอบรมในครั้งนี้จึงตอบโจทย์ตรงความต้องการของสถานประกอบกิจการ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรม เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน (STEM Workforce)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด