อบรมหลักสูตร Job Methods (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน) วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.

อังคาร ๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๒๙
ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงขึ้น องค์การที่จะสามารถอยู่รอดได้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยให้องค์การยืนหยัดดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง ภาระหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตก็คือ การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้องค์การลดความสูญเสียในทุกรูปแบบในกระบวนการทำงาน ความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานให้ดีขึ้นจะทำให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น ต้นทุนต่าง ๆ จะลดลงและจะนำมาซึ่งกำไรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหัวหน้าทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การสืบไป
อบรมหลักสูตร Job Methods (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน) วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ และปรับปรุงวิธีการทำงานในหน่วยงานได้

วิทยากร : คุณสุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา อาทิ Process Improvement , Smart People Smart Work , QCC Facilitator , 4 Steps to be a "GREAT" Supervisor

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)6,500 บาทท่านละ (รวม VAT 7%)6,955 บาทหมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-16.00 น.

 • คุณสมบัติและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • ประเภทของหัวหน้างาน
 • หลักการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • การพิจารณาเลือกงานเพื่อการปรับปรุง
 • ฝึกปฏิบัติ

วันที่สอง 09.00-16.00 น.

 • การบันทึกงานด้วยแผนภูมิประเภทต่างๆ และการใช้ สัญลักษณ์
 • การใช้คำถามเพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • หลักเกณฑ์ที่ช่วยให้การปรับปรุงงานเกิดผลสำเร็จ
 • ฝึกปฏิบัติ
 • สรุปและถาม ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/75739

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 451-456

อีเมล์ : [email protected]

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด