ม.หอการค้าไทย ต้อนรับ รมช.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โครงการผลิตบัณฑิตย์พันธุ์ใหม่

พุธ ๐๖ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๑๗:๒๘
ม.หอการค้าไทย ต้อนรับ รมช.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โครงการผลิตบัณฑิตย์พันธุ์ใหม่
ม.หอการค้าไทย ต้อนรับ รมช.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โครงการผลิตบัณฑิตย์พันธุ์ใหม่

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวบรรยายภาพรวมการบริหารงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และกล่าวต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และคณะผู้ตรวจเยี่ยม ในโอกาสการเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย และความต้องการของตลาดแรงงาน และรับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนสถานประกอบการ และตัวแทนผู้เข้าอบรม ประเภทหลักสูตรปริญญา (Degree) และประเภทหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย ต้อนรับ รมช.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โครงการผลิตบัณฑิตย์พันธุ์ใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด