วว.โดยสำนักรับรองคุณภาพ (สรร.)จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองผลิตภัณฑ์/บริการและความเป็นกลาง ร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายดำเนินงาน

ศุกร์ ๐๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๑๒
ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ และความเป็นกลาง เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายในการดำเนินงานของสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ในฐานะหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่ดำเนินงานให้บริการของกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 โดยให้บริการใน 6 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สาขาการท่องเที่ยวไทย สาขาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ และสาขาผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง
วว.โดยสำนักรับรองคุณภาพ (สรร.)จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองผลิตภัณฑ์/บริการและความเป็นกลาง ร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายดำเนินงาน

โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มตรองผู้บริโภค สภาเกษตรกรแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางราง และผู้แทนนักวิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องออคิด 1 โรงแรมรามาการ์เด้น

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว.โดยสำนักรับรองคุณภาพ (สรร.)จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองผลิตภัณฑ์/บริการและความเป็นกลาง ร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด