สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน

ศุกร์ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๒๙
น.ส.ยุวดี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ กับอาสาสมัครแรงงานกับภาคีเครือข่าย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดวังใผ่ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด