ผู้บริหาร SPU ติดอาวุธ "กลยุทธ์การบริหารจัดการการศึกษาในยุคพลิกผัน" นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

จันทร์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๑๐
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารจัดการการศึกษาในยุคพลิกผัน" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565
ผู้บริหาร SPU ติดอาวุธ กลยุทธ์การบริหารจัดการการศึกษาในยุคพลิกผัน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

โดยการบรรยายในครั้งนี้ ผศ.ดร.วิรัช รองอธิการบดี  ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการการศึกษาในยุคพลิกผันว่า "เราจะมีอะไรที่ไม่เกิดวันนี้แล้วจะเกิดขึ้น  อะไรที่ไม่ทำวันนี้แล้วจะต้องมี หลักสูตรที่ปกติแล้วเราไม่เคยทำ ทำไม่ได้เราต้องทำให้ได้ ต้อง Execution ให้ได้ และต้องมี Speed ทำให้รวดเร็วถึงจะทันกับยุคที่พลิกผันในปัจจุบัน"

สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ เป็นหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งมีนักศึกษาของหลักสูตรฯให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวนกว่า 200 คน

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้บริหาร SPU ติดอาวุธ กลยุทธ์การบริหารจัดการการศึกษาในยุคพลิกผัน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด