รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง "PDPA และ กระทรวงยุติธรรม"

อังคาร ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๒๓
ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ อจ. ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษา เลขาธิการฯ บรรยายพิเศษ " PDPA และ กระทรวงยุติธรรม" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (PDPA) รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมาย และผลกระทบที่มีต่อ บุคลากรกระทรวงยุติธรรม มีเนื้อหา ประกอบด้วย หลักการของ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ขอบเขตการบังคับใช้ ผลกระทบ ตลอดจน แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกรณีศึกษา นอกจากนี้ได้มีการ แลกเปลี่ยนความเห็นและตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง PDPA และ กระทรวงยุติธรรม
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง PDPA และ กระทรวงยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด