ยผ. นำร่อง 'ระบบยื่นขอใบอนุญาตฯ ออนไลน์' เตรียมเปิดใช้งานกับเทศบาลนครทั่วประเทศ 3 ตุลาคม 65

จันทร์ ๐๑ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๓๗
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาคารของประเทศไทย และรับผิดชอบดูแลการออกข้อกำหนดปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้อาคารมีความมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ โดยการปรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้บริการงานด้านการอาคารเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและสามารถเข้าถึงงานบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น
ยผ. นำร่อง 'ระบบยื่นขอใบอนุญาตฯ ออนไลน์' เตรียมเปิดใช้งานกับเทศบาลนครทั่วประเทศ 3 ตุลาคม 65

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดให้บริการยื่นขออนุญาต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 32) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ ในการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร พร้อมทั้งเพื่อปรับปรุงรูปแบบการบริการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว เป็นการลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปติดต่อกับภาครัฐ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการ โดยเริ่มเปิดให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระยะแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2. เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 3. เทศบาลเมืองบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี และ 4. องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง จังหวัดนครปฐม และจะเปิดให้บริการกับเทศบาลนครพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 3 ตุลาคม 2565

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ www.bizportal.go.th โดยลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก แล้วสามารถใช้บริการได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมืองโทร. 0 2299 4362-63 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี โทร. 0 3828 7174 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2567 5765 และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมโทร. 0 3434 0048, 0 3434 0050

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

ยผ. นำร่อง 'ระบบยื่นขอใบอนุญาตฯ ออนไลน์' เตรียมเปิดใช้งานกับเทศบาลนครทั่วประเทศ 3 ตุลาคม 65

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด