นางสาวอาภากร ว่องเขตกร (ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3

ศุกร์ ๐๕ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๕๕
นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3 : (Monitoring/Evaluation) เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามนโยบายของกรมและกระทรวงแรงงาน
นางสาวอาภากร ว่องเขตกร (ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3

ทั้งนี้ ผต.กพร. ได้เน้นย้ำการทำงานเชิงรุกตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน และวัดผลสัมฤทธิ์ได้ โดยมีนางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

นางสาวอาภากร ว่องเขตกร (ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด