เดินเรื่องด้วยภาพ... มจพ. ไหว้ครู ประจำปี 2565

จันทร์ ๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๕๙
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มจพ. กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขต ปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน ให้แก่นักศึกษาภายในสถาบัน
เดินเรื่องด้วยภาพ. มจพ. ไหว้ครู ประจำปี 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ รศ. ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และงานสวัสดิการ ประธานในพิธีไหว้ครู ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 มจพ. ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดของแต่ละคณะ จำนวน 12 ราย และมอบโล่และเกียรติบัตร

รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตร ผู้นำนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี ประจำปีการศึกษา 2564 ในการอุทิศตนช่วยเหลือส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยไม่หวังผลตอบแทน จำนวน 10 ราย

จากนั้นจะเป็นการประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการตัดสินประกวดพานไหว้ครู มีจำนวนรางวัล 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

  • รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบรางวัลประเภทกราฟิก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบรางวัล ประเภทสวยงามรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สภานักศึกษา และ รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ องค์การนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  • อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป ให้เกียรติมอบรางวัล ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด