สพร.5 นครราชสีมา จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 22 คน

พุธ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๐๒
สพร.5 นครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่สถานประกอบกิจการ และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีผู้สมัครฯ จำนวน 22 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง และมีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวนทั้งสิ้น 22 คน ทั้งนี้ สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนด
สพร.5 นครราชสีมา จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 22 คน

ซึ่งผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้มีการประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 ว่าเป็นอาชีพที่มีลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะต้องเข้ารับการการประเมินความรู้ความสามารถก่อนเข้าสู่ระบบการจ้างงาน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

สพร.5 นครราชสีมา จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 22 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด