สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยางพารา

จันทร์ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๒๑
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยางพารา ระหว่าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กับ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ และบริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยางพารา

โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากผลสมฤทธิ์การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้างงานของแรงงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะฝีมือได้มาตรฐานฝีมือแรงงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต และพัฒนาความสามารถให้ทันต่อยุค Thailand 4.0 ในจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด