SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย ลงนาม MOU ผนึกกำลังกลุ่มเสนาฯ ร่วมมือบริหารจัดการทรัพย์สิน และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

อังคาร ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๒๓
นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า SAM ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ภาครัฐที่เป็นเครื่องมือสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ มีบทบาทสำคัญและเป็นหนึ่งวงล้อฟันเฟืองหลักในแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อช่วยดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมามากกว่า 20 ปี ปรัชญาการบริหารงานของ SAM นำหลักคิดจากโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 "โครงการแก้มลิง" ที่เปรียบเสมือนการดูดซับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศมาเก็บไว้บ่อพัก "บ้าน SAM" และบำบัดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเหล่านั้น ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ และบริหารสินทรัพย์เหล่านั้นให้มีคุณภาพผ่าน "กังหันน้ำชัยพัฒนา" เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาด้านเครดิตให้สามารถกลับมาพลิกฟื้น อยู่รอด อยู่ได้ อยู่เติบโต อยู่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือฟื้นฟูลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย ลงนาม MOU ผนึกกำลังกลุ่มเสนาฯ ร่วมมือบริหารจัดการทรัพย์สิน และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า SAM มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มเสนาให้ความสนใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกับ SAM ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มี NPL ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการทั้งสิ้นกว่า 4 แสนล้านบาท และ NPA ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท การลงนามบันทึกข้อความเข้าใจความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ กลุ่มเสนา ประกอบด้วย บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที จำกัด หรือ T&T ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์เพื่อนำไปพัฒนาหรือบริหารจัดการต่อไป นับว่าทั้ง 3 หน่วยงานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการการช่วยฟื้นฟูและนำทรัพย์สินที่ทิ้งร้างในระบบสถาบันการเงินกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่าปี 2565 ทางเสนามีนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักไปพร้อมกับการขยายโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ (New Business) ให้มีความหลากหลายและครบวงจร ภายใต้พันธกิจปี 2565 "SENA Next" การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งสินค้าและด้านการบริการที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมต่อยอดธุรกิจหลักของเสนาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ทั้งนี้ ทางเสนาได้มีการจัดตั้ง บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริหารและพัฒนาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้มีมูลค่าสูงสุด เช่น การรับซื้อ โอน หรือ ประมูลสินทรัพย์จากสถาบันการเงินมาพัฒนาคุณภาพของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กลับมาเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้

โดยล่าสุด ทางบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที จำกัด บริษัทในเครือเสนา ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารและจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ Non - Performing Loan : NPL และสินทรัพย์รอการขายหรือบ้านมือสอง Non - Performing Asset : NPA ซึ่งขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ เบื้องต้นทางบริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที จะมีการพิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินรอการขายของ SAM ประเภททรัพย์เพื่อการลงทุน หรือทรัพย์ประเภทโครงการเพื่อนำไปพัฒนา รวมถึงการพิจารณารับซื้อรับโอนกรรมสิทธิ์ลูกหนี้ที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบโครงการไปบริหารจัดการ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ทางเสนาและบริษัทในเครือบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที มั่นใจว่าธุรกิจบริหารสินทรัพย์จะเป็นแรงหนุนที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องและเสริมศักยภาพการเติบโตของบริษัทให้แข็งแกร่งและยั่งยืนได้ในอนาคต

ที่มา: บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด