ม.หอการค้าไทย มอบเข็มที่ระลึก หลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ

พุธ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๐๗
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดพิธีประดับเข็มหลักสูตรสหวิทยาการ "ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ" ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าวิชาชีพ และเพื่อเป็นเกียรติภูมิแก่นักศึกษาในการสืบทอดเจตนาในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ดีมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์รวมไปถึงรุ่นพี่และรุ่นน้องในหลักสูตรนี้ให้มีความรักความผูกพันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
ม.หอการค้าไทย มอบเข็มที่ระลึก หลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ

โดย ผศ.ดร.อิทธิพงษ์ เขมะเพชร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.กญจนา ส่งเสริม ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นผู้มอบเข็มให้แก่นักศึกษา โดยมี คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาจารย์จากทางโรงพยาบาลกรุงเทพ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องโถง อาคาร 24 ชั้น 18 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย มอบเข็มที่ระลึก หลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด