ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE) เริ่มซื้อขาย 19 ส.ค. นี้

พฤหัส ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๔๙
บมจ. ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 19 ส.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,400 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ ว่า "TGE"
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE) เริ่มซื้อขาย 19 ส.ค. นี้

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า "TGE" ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

TGE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 3 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.7 เมกะวัตต์ โดยใช้วัตถุดิบหลักคือ ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์ม และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรกรรม ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 3 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 22 เมกะวัตต์

TGE มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,600 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 600 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 1,200 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,400 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

ดร. ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เปิดเผยว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจและการลงทุนที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทให้มากกว่า 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2570 รวมทั้งเปิดโอกาสในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน โดยเงินส่วนใหญ่จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 3 แห่งที่อยู่ระหว่างพัฒนา โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายในปี 2567

TGE จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ ครอบครัววนสุวรรณกุล ถือหุ้น 72.7% และ TGE มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.tge.co.th และที่ www.set.or.th

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด