NT STRONG ขับเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้านทุจริต ร่วมสร้างองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส ภายใต้ค่านิยม วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา

ศุกร์ ๑๙ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๕๐
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดย นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฎิบัติการลูกค้า 2 ประธานกรรมการบริหารเครือข่าย NT STRONG และนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายลูกค้าองค์กร ร่วมเป็น Facilitator and Commentator กับคณะกรรมการบริหารเครือข่าย NT STRONG เพื่อให้ข้อชี้แนะและความเห็นช่วง Workshop แผนขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้านทุจริต ของกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ในการร่วมสร้างองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสภายใต้ค่านิยม วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ร่วมเฝ้าระวังการทุจริต ประพฤติมิชอบ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดความถูกต้องและผลประโยชน์องค์กร ประเทศชาติเป็นสำคัญ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี.
NT STRONG ขับเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้านทุจริต ร่วมสร้างองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส ภายใต้ค่านิยม วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด