NT อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลโครงการ NT STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต

ศุกร์ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๐๔
พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลโครงการ NT STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต โดยได้สื่อสารนโยบายแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งตอบข้อซักถาม รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการให้ทุกคนมีส่วนร่วม ทำงานเพื่อองค์กร พร้อมเสียสละ ทุ่มเท ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี .
NT อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลโครงการ NT STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต
NT อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลโครงการ NT STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด