ดีอีเอส ร่วม กภช. พิจารณา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การเตือนภัยแห่งชาติด้วยดิจิทัลแบบบูรณาการ พ.ศ.2566-2570

พฤหัส ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๔๑
ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
ดีอีเอส ร่วม กภช. พิจารณา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การเตือนภัยแห่งชาติด้วยดิจิทัลแบบบูรณาการ พ.ศ.2566-2570

โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ผ่านการประชุมออนไลน์ ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การเตือนภัยแห่งชาติด้วยดิจิทัลแบบบูรณาการ พ.ศ.2566-2570 และการดำเนินการแจ้งเตือนภัยโดยใช้ระบบ Cell Broadcast นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ ช่องทางการแจ้งเตือนภัยและระบบควบคุมสั่งการ เช่น หอเตือนภัย เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (EVAC) สถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย CSC หอเตือนภัยขนาดเล็ก การตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เตือนภัย และระบบส่งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย ตามมาตรฐาน รวมทั้งระบบตรวจวัดสภาพอากาศ และระบบเฝ้าระวังและช่องทางการแจ้งเตือนสาธารณภัย เป็นต้น

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส ร่วม กภช. พิจารณา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การเตือนภัยแห่งชาติด้วยดิจิทัลแบบบูรณาการ พ.ศ.2566-2570

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด