ผู้ตรวจดีอีเอส ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ ใน จ.ชัยนาท

ศุกร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๑๖
นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ จ.ชัยนาท เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานสำคัญ รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาล ตามนโยบายและแผนงานสำคัญในปี 2565 อาทิ โครงการยกระดับศูนย์การเรียน ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โครงการเน็ตประชารัฐ/เครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) โครงการ Smart City เป็นต้น
ผู้ตรวจดีอีเอส ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ ใน จ.ชัยนาท

โดยคณะของผู้ตรวจฯ รับฟังความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัดและได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด ทำงานให้เป็นทีมในจังหวัดชัยนาท และขับเคลื่อนโดยคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด เพื่อผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อประชาชน/ภาคส่วนต่าง ๆ ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยนาท และตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลจังหวัดชัยนาท ศูนย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้ตรวจดีอีเอส ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ ใน จ.ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด