ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง "พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น" ขายไอพีโอ ไม่เกิน 307 ล้านหุ้น เข้าเทรด SET ปีนี้ เสริมแกร่งนำเงินขยายการลงทุนในอนาคต

จันทร์ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๒๓
ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น หรือ PCC ผู้นำในธุรกิจโซลูชั่นครบวงจรของ Smart Grid จ่อขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 307 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปีนี้ ระดมทุนรองรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และโครงการในอนาคต หนุนธุรกิจโตแข็งแกร่ง
ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น ขายไอพีโอ ไม่เกิน 307 ล้านหุ้น เข้าเทรด SET ปีนี้ เสริมแกร่งนำเงินขยายการลงทุนในอนาคต

นายปาลธรรม เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการอาวุโส วาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PCC) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ PCC เป็นที่เรียบร้อย

โดย PCC ได้ยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ IPO) จำนวนไม่เกิน 307,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.03 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรม: ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

ทั้งนี้ PCC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ประกอบด้วยสายธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานบริหารโครงการ งานบริการ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทั้งแรงต่ำและแรงสูงขนาดไม่เกิน 115 kv และระบบบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ (Power Distribution & Energy Management System) 2. กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมผลิตติดตั้งระบบควบคุมสำหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และผลิตมิเตอร์อัจฉริยะ (Intelligent Grid) และ 3. กลุ่มธุรกิจลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และผลิตเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Renewable Energy)

สำหรับผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562-2564) มีรายได้รวม 3,931.26 ล้านบาท 4,054.89 ล้านบาท 3,638.63 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 342.24 ล้านบาท 279.96 ล้านบาท 228.32 ล้านบาท ตามลำดับ

และ สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ปี 2564 - 2565 บริษัทฯมีรายได้รวม 693.77 ล้านบาท และ 783.77 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 21.41 ล้านบาท และ 72.46 ล้านบาท ตามลำดับ

นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (PCC) เปิดเผยว่า แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กร "จุดพลังแห่งความรุ่งเรืองร่วมกัน" อีกทั้งการระดมทุนในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ PCC อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯยังมุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจโซลูชั่นครบวงจรของ Smart Grid, อุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ เพื่อสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และโครงการในอนาคต, เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ที่มา: พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น ขายไอพีโอ ไม่เกิน 307 ล้านหุ้น เข้าเทรด SET ปีนี้ เสริมแกร่งนำเงินขยายการลงทุนในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด