AMA เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น

จันทร์ ๒๙ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๒๗
นายพรพจน์ คงสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ( Automation and Mechatronics Academy : AMA) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญของกระทรวงแรงงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนภารกิจและเป็นการปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
AMA เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น
AMA เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด