คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)"

พุธ ๓๑ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๑๓
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)" เพื่อถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้อง มุ่งเน้นปลุกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดวงพร เทพมณี ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และทีมงานร่วมเป็นวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมนี้มีนักศึกษาและบุคลากรจากหลากหลายคณะให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการโรงเรียนการเรือน

ที่มา: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด