อธิการบดี มรภ.พระนคร รับรางวัลราชสิงห์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

พุธ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๒
รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้ารับมอบ รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น ในงานประกาศผล "รางวัลราชสิงห์" ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ในการนี้พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล จัดโดยสมาคม วีรบุรุษไทยอาสา วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อธิการบดี มรภ.พระนคร รับรางวัลราชสิงห์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยกย่องผู้ประกอบคุณงามความดี บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความสัมพันธ์กัน สร้างความเป็นปึกแผ่น สร้างรากฐานที่มั่นคงในกลุ่มต่างๆ เช่น ครอบครัว ชุมชน องค์กร รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง (โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ให้ทัดเทียมเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับ องค์กร บุคคล นักธุรกิจ ศิลปิน ดารา นักร้อง ฯลฯ ได้มีพลังในการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ตระหนักถึงอุดมการณ์ของวิชาชีพต่อส่วนรวมต่อไป

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อธิการบดี มรภ.พระนคร รับรางวัลราชสิงห์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด