กรมการปกครอง เปิดตัววิดีโอแคมเปญ "I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน"

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๐๒๒ ๐๘:๔๕
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำแคมเปญ "I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน" ตามเป้าหมายในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" และทำให้ประชาชน "ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น" โดยแคมเปญดังกล่าวเป็นการสร้างการรับรู้ถึงภารกิจของแพทย์ประจำตำบลในการเข้าถึงประชาชน รับฟังเสียงของประชาชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แพทย์ประจำตำบลในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
กรมการปกครอง เปิดตัววิดีโอแคมเปญ I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด