ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบ วท.สารพัดช่างสมุทรสงคราม ทดสอบซ่อมคอมพิวเตอร์

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๗:๐๙
นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินการทดสอบฯ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สาขาอาชึพ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ให้เป็นไปตามระเบียบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการตลาดแรงงาน
ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบ วท.สารพัดช่างสมุทรสงคราม ทดสอบซ่อมคอมพิวเตอร์
ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบ วท.สารพัดช่างสมุทรสงคราม ทดสอบซ่อมคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด