6 คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ผ่านมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่น 6 ครั้งที่ 1

พุธ ๐๗ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๙:๐๕
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ซึ่งนับเป็นคณาจารย์ ต้นแบบอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF รุ่น 6 ครั้งที่ 1 
6 คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ผ่านมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่น 6 ครั้งที่ 1

ระดับที่ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) จำนวน 6 คน ได้แก่

  1. ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. อาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. Miss Dongdong Qin วิทยาลัยนานาชาติ
  4. อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
  5. อาจารย์สิริจันทรา ทองจีน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
  6. อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตชลบุรี

สำหรับ SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งดำเนินการ โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่ง SPU-Professional Standard Framework: SPU-PSF ได้กำหนดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังผลักดันให้คณาจารย์ยื่นขอรับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมารตฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) จากสถาบัน Higher Educatipn Academy อีกด้วย

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6 คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ผ่านมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่น 6 ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด