ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีวิศวะม.ศรีปทุม ได้รับเลือก เป็นประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) คนใหม่ สมัยที่ 45

พฤหัส ๐๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๘:๓๘
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย(สควท.) ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45 (ปี 2565-2566) หลังจากรับมอบธงสัญลักษณ์ จาก รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมัยที่ 44 คนก่อน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นคณบดีคนแรกจากสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ สควท.
ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีวิศวะม.ศรีปทุม ได้รับเลือก เป็นประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) คนใหม่ สมัยที่ 45

สำหรับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ถือเป็นองค์กรอิสระประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากหน่วยงานที่มีฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ หน่วยงานที่มีชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า ที่จัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก โดยมีคณบดี หรือ ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานนั้นเป็นผู้แทน มีสถาบันอุดมศึกษา 64 แห่ง ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสมาชิก มีเป้าหมายเพื่อยกระดับของคณะวิศวกรรมให้ดีขึ้น และ มีมาตรฐานระดับสากล โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือ และ ใช้ความเข้มแข็งที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังร่วมกันพัฒนาผลิตกำลังคน นวัตกรรม งานวิชาการ และผลงานวิจัย  ที่ตอบโจทย์ต่ออุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด