EXIM BANK ร่วมบรรยายหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จันทร์ ๑๒ กันยายน ๒๐๒๒ ๐๙:๐๔
ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจส่งออก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 รวมทั้งการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยที่มุ่งมั่นสร้างเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565
EXIM BANK ร่วมบรรยายหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด