NT Youth Club ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม

จันทร์ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๙:๑๙
ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (เขาวนปรีชาอุทิศ) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2565 โครงการ "เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club" โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน พิธีลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการฯ ระหว่าง NT กับเทศบาลนครนครปฐม และโรงเรียนทวารวดี
NT Youth Club ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม

โดย ดร.รสพร ทองธรรมจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนทวารวดี นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีเมืองนครนครปฐม นายสุพจน์ พุกสุริย์วงศ์ โทรศัพท์จังหวัดนครปฐม ร่วมลงนาม มี นายชนินทร์ สีหะโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล 2 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT ร่วมเป็นสักขีพยานฯ ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป สนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ

NT Youth Club ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด