FORCE ได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2565 ยกเป็นธุรกิจต้นแบบสีขาวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จันทร์ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๗:๒๔
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมานี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ ให้แก่ธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2565
FORCE ได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2565 ยกเป็นธุรกิจต้นแบบสีขาวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับหนังสือรับรอง และตราเครื่องหมาย "มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยยกให้เป็นต้นแบบธุรกิจสีขาวที่จะเป็นแบบอย่างให้ธุรกิจอื่นๆ ต่อไป

ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เผยว่า ได้ดำเนินธุรกิจมา 20 ปี ด้วยความโปร่งใส ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรมในการบริหารงาน เพื่อให้ออกมามีมาตรฐานในทุกๆ ด้าน อย่างดีที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผู้บริโภค พร้อมมุ่งมั่นในดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการงาน ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโต และความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้จัดกิจกรรมการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ภาคธุรกิจมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน เพราะจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

ที่มา: ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด