อว.อนุมัติหลักสูตรแซนด์บ็อก UTCC x Harbour.Space สร้าง High-tech Entrepreneur

พุธ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๘:๑๑
มติจากที่ประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง "ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา" ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา  โดยมี ศาสตราจารยพิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ  4 หลักสูตรที่จะเริ่มนำร่อง  และ 1 ใน 4 หลักสูตรนำร่อง ที่ได้รับอนุมัติ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความยินดีมากที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นั้นได้แก่
อว.อนุมัติหลักสูตรแซนด์บ็อก UTCC x Harbour.Space สร้าง High-tech Entrepreneur

หลักสูตรการผลิตบุคลากร High-tech Entrepreneur  โดย วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ  International School of Management (ISM) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ Harbour.Space University ประเทศสเปน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (Thai Chamber) และบริษัทต่างๆ ตั้งเป้าผลิตกำลังคนที่มีความรู้ขั้นแนวหน้า (frontier knowledge) ด้านเทคโนโลยี จำนวน 400 คน ภายใน 7 ปี  https://www.nxpo.or.th/th/12799/  ข่าวสารจากเว็บไซต์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สำหรับหลักสูตร HARBOUR.SPACE @UTCC  เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย Harbour.Space จากประเทศสเปน และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย utcc  เปิดการสอนสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ และเป็นนักสร้างนวัตกรรมที่ดีที่สุด โดยเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  โดยรายวิชาที่เปิดสอน อาทิ HIGH-TECH Entrepreneurship, FINTECH, Interaction Design, Digital Marketing, DATA Science สอนโดยอาจารย์พิเศษ ซึ่งมีประสบการณ์ทางธุรกิจชั้นนำระดับโลก ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างเข้มข้น อีกทั้งยังจะช่วยส่งเสริมการสร้างโอกาสจากเครือข่ายทางธุรกิจที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนในภายภาคหน้าอีกด้วย  ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://harbour.space/campuses/bangkok หรือโทร. 02-697-6197

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อว.อนุมัติหลักสูตรแซนด์บ็อก UTCC x Harbour.Space สร้าง High-tech Entrepreneur

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด