วว. จัดอบรมหลักสูตร การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเดลิเวอรี่ Food Packaging for Delivery Research and Development

พุธ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๑:๐๑
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  จัดการอบรมหลักสูตร การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเดลิเวอรี่  (Food Packaging for Delivery Research and Development)  ในวันที่  22 กันยายน  2022 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   โดยมีเนื้อหาการอบรมที่มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ  นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป   ประกอบด้วย    การวิเคราะห์ความต้องการบรรจุภัณฑ์   หลักคิดในการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร  สำรวจโลกบรรจุภัณฑ์เดลิเวอรี่  กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการ  การนำงานวิจัยไปใช้จริงและทำตลาดจนสามารถวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
วว. จัดอบรมหลักสูตร การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเดลิเวอรี่ Food Packaging for Delivery Research and Development

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด