NPS สนับสนุนกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ประจำปี 2565

จันทร์ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๕๗
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS นับสนุนกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ประจำปี 2565 โดยร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการปล่อยปลาเบญจพรรณ ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเคียน ปลาไน ปลายี่สกและปลานวลจันทร์ จำนวน 200,000 ตัว และจัดเก็บวัชพืชในลำคลองเพื่อปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำชุมชน ณ คลองท่าลาด ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศ ช่วยเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืน
NPS สนับสนุนกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด