ขอเชิญทุกท่านร่วมหาคำตอบ พัฒนา คุณภาพการดูแลสุขภาพกายใจในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในงานประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 32

พุธ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๖:๒๙
ในปีที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกต่างประสบกับภาวะการระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ของประชาชน ยังรวมไปถึงผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้ประชาชนทั่วโลกเกิดภาวะความเครียด ซึมเศร้า และมีอัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้น จากปัญหาเหล่านี้ รัฐบาลได้หามาตรการป้องกัน โดยมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพใจที่ดี เรื่องของ Mental health and wellness จึงเป็น trend สำคัญในปัจจุบัน โดยส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตของประชุมชนกลุ่มต่าง ๆ
ขอเชิญทุกท่านร่วมหาคำตอบ พัฒนา คุณภาพการดูแลสุขภาพกายใจในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในงานประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 32

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นคณะฯ ที่สอนสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ 1 ของไทย อันดับ 11 ของเอเชีย และอันดับ 101 - 150 ของโลก ในการจัดอันดับ QS World University Ranking for Nursing 2022 ได้ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าวของภาครัฐ และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับประเทศและนานาชาติ และเป็นแกนนำในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม จึงได้จัดประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32 ในหัวข้อ "การสร้างสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป: พลังขับเคลื่อนของพยาบาล (Mental Health and Wellness in the Next Normal: Driving Force of Nurses)" ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2566 ผ่านระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการแลกเปลี่ยนด้านองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม/ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของสังคมไทยอย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการมีสุขภาพจิตดีเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Global Healthcare and Wellness Hubสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ทางเวบไซต์ https://ns.mahidol.ac.th/wellness2023/ หรือโทร. 02-441-5333 ต่อ 2460, 2465 และ 0-8180-43957

มาร่วมกันหาคำตอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ทุกช่วงวัย จากการประชุมในครั้งนี้นะคะ

ที่มา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด