"แม็คกรุ๊ป" คว้ารางวัลดีเด่น "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ" ปี 2565 สะท้อนจุดยืนการส่งเสริม พัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสแก่คนพิการในสังคม

อังคาร ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๔:๓๐
นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ "แม็คยีนส์" เข้ารับรางวัลดีเด่น "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ" ปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานและผู้มอบรางวัลในพิธี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
แม็คกรุ๊ป คว้ารางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ปี 2565 สะท้อนจุดยืนการส่งเสริม พัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสแก่คนพิการในสังคม

สำหรับรางวัลดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการที่มีความพร้อมและศักยภาพในภาคตลาดทุนจ้างงานคนพิการ พร้อมสนับสนุนอาชีพคนพิการให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ทั้งยังช่วยพัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสแก่คนพิการให้มีส่วนร่วมพร้อมลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

ที่มา: แม็คกรุ๊ป

แม็คกรุ๊ป คว้ารางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ปี 2565 สะท้อนจุดยืนการส่งเสริม พัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสแก่คนพิการในสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด