วช. - สกสว. - บพค. - JST และ JSPS ปิดการประชุมสภาวิจัยโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2022

พุธ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๑:๐๗
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) Japan Science and Technology Agency (JST) และ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) จัดพิธีปิดการประชุมสภาวิจัยโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2022 (2022 Global Research Council Asia-Pacific Regional Meeting)
วช. - สกสว. - บพค. - JST และ JSPS ปิดการประชุมสภาวิจัยโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2022

โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวปิดการประชุมสภาวิจัยโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2022 ร่วมกับ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว., ผศ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค., Mr. Osamu Kobayashi, Director of Department of International Affairs แห่ง Japan Science and Technology Agency (JST) และ Dr.Tetsuya Mizumoto, Executive Director แห่ง Japan Society for the Promotion of Science ณ โรงแรมโนโวเทล สยามแสควร์ กรุงเทพมหานคร

นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2012 ที่สภาวิจัยโลก หรือ Global Research Council (GRC) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้นำหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยทั่วโลกมารวมตัวกัน เพื่อหารือในประเด็นทั่วไป และส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศที่มีคุณภาพสูง ดังนั้น การประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยมุมมองมากมายที่หน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้แบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน มุ่งสู่เป้าหมายและกระตุ้นความเป็นหุ้นส่วนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งผลการอภิปรายการจากการประชุมในครั้งนี้จะนำไปหารือในการประชุมใหญ่ระดับโลกของ GRC ในกลางปีหน้า ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ต่อไป

พร้อมกันนี้ นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ยังได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานเจ้าภาพอีกทั้ง 4 หน่วยงานได้แก่ สกสว., บพค, JST และ JSPS ที่ได้ร่วมกันจัดการประชุม GRC ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในปีนี้จนประสบความสำเร็จ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้นำหน่วยงานให้ทุนวิจัยระดับโลกจาก 16 ประเทศ ได้แก่ ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ติมอร์-เลสเต นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ บราซิล ฟิลิปปินส์ จีน สิงคโปร์ เวียดนาม ศรีลังกา อินโดนีเซีย อิหร่าน และอิตาลี เข้าประชุม เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางความร่วมมือและการสนับสนุนทุนวิจัยโลกต่อไป

ที่มา: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด