"สร้างทีมสัมพันธ์ ขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแกร่ง" โดย คณาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี

ศุกร์ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๔:๔๕
วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้รับเกียรติจาก บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เรียนเชิญคณาจารย์ประจำของวิทยาลัยไปเป็นวิทยากรให้แก่ผู้บริหาร ในกิจกรรม การสร้างทีมสัมพันธ์ (Team Building)?ซึ่งเป็นการสร้างให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งในระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสัมพันธ์ร่วมกันทั้งกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในชื่อกิจกรรม "CSI Service Excellence Workshop 2022 - Best Service, Right Time, Right People" ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา เมื่อวันก่อน
สร้างทีมสัมพันธ์ ขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแกร่ง โดย คณาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยได้นำทีมวิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์จงจิตร์  จันทร์แจ่ม ผู้จัดการหลักสูตรการจัดการโรงแรม อาจารย์เศรษฐา  เมธีปราชญางกูร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาวะผู้นำ ทรัพยากรมนุษย์ และการสื่อสาร อาจารย์วัชรา กิ่งโก้ กรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรม อาจารย์ดวงกมล สุขมงคล เลขานุการวิชาการหลักสูตรการจัดการโรงแรม อาจารย์อมราวดี ไชยโย ผู้จัดการหลักสูตรการจัดการโรงแรม ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา และอาจารย์ปภังกร นุ่มประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

โดยกิจกรรมที่ทีมวิทยากรได้ถ่ายทอดประกอบไปด้วยเวิร์กช็อปที่สร้างความสัมพันธ์ สร้างความเป็นตัวตน ให้แต่ละคนรู้จักกันมากขึ้น อาทิ SuperME (Personal Branding) & SuperWE (Corporate Branding), Head Heart Hand Happy (Luxury Service), The Heartpitality DNA (Luxury Signature), Try-Angle "I am possible model" (Self-transformation), Hearing VS Listening (Communication),  Teamwork makes the dream work (Luxury Activity), Creative Communication เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเดินเยี่ยมชมสถานที่ พร้อมกับได้สัมผัสประสบการณ์การให้บริการของโรงแรมดุสิตธานี พัทยา อีกด้วย

วัตถุประสงค์ที่ทีมวิทยากรต้องการให้ผู้บริหารของเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้รับ ก็คือความเป็นทีมและความสามัคคี เนื่องจากองค์กรเป็นที่ที่คนหลากหลายรูปแบบมารวมกลุ่มกันเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ หากคนหลากหลายรูปแบบเหล่านั้นปราศจากการทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกัน ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน หรือแม้แต่ไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจกัน ย่อมทำให้องค์กรย่ำแย่ ดังนั้นกระบวนการการสร้างทีมสัมพันธ์ (Team Building) จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำให้คนในองค์กรร่วมมือกันมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน จนเกิดความสำเร็จและขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3  อีเมล [email protected] 

หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th          

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

สร้างทีมสัมพันธ์ ขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแกร่ง โดย คณาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด