SPU เปิดเวทีปล่อยของ! DEK บริหารธุรกิจ โชว์ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล โครงการ SPU Youth Entrepreneur Show Case

ศุกร์ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๖:๐๐
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ SPU Youth Entrepreneur Show Case โดย ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวต้อนรับทีมนักศึกษาผู้เข้าประกวด คณะกรรมการ คณาจารย์และผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น สำหรับเป็นเวทีให้นักศึกษา SBS SPU ได้แสดงศักยภาพในการดำเนินอาชีพธุรกิจส่วนตัวและเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เกี่ยวกับการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการ ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  
SPU เปิดเวทีปล่อยของ! DEK บริหารธุรกิจ โชว์ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล โครงการ SPU Youth Entrepreneur Show Case

ภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การจัดประกวดแผนธุรกิจและการนำเสนอผลการดำเนินธุรกิจของนักศึกษาแต่ละทีม การจัดเสวนา หัวข้อเรื่อง "หนทางการเป็นผู้ประกอบการเงินล้าน" โดย ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากหลายช่องทางการขาย นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ต่างๆของนักศึกษาที่น่าสนใจมากมายหลายชนิด ปิดท้ายด้วยการประกาศผลรางวัลทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดฯ ในครั้งนี้

ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะหนึ่งในผู้รับผิดชอบโครงการฯ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดโครงการฯดังกล่าวขี้น ก็ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งนี้ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเป้าหมายของการสำเร็จการศึกษา มิใช่เพียงให้มีวุฒิสำหรับสมัครงานในบริษัทเท่านั้น หากแต่ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีทางเลือกนอกเหนือจากการเป็นลูกจ้าง นั้นคือการสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมี คณะบริหารธุรกิจ SPU เป็นตัวกลางในการสนับสนุนนักศึกษาให้ได้เรียนรู้การประกอบอาชีพ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการให้เสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการ

ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจของเราจึงได้มีนโยบายในการจัดโครงการเพื่อปั้นเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ขึ้น โดยได้มีการร่วมมือกับหลายๆหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารออมสิน สมาพันธ์ SMEsไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กลุ่มบริษัท Tarad.com และศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ในการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้น สำหรับให้นักศึกษาได้เข้าร่วม เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจของตนเอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ โดยนักศึกษาจะได้รับคำปรึกษาในด้านการดำเนินธุรกิจทุกด้าน ทั้งด้านการตลาด การผลิต การบริหารจัดการและด้านการเงิน อันจะช่วยเปิดมุมมองและสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจของนักศึกษาผ่านการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งความรู้ด้านวิชาการและการสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU เปิดเวทีปล่อยของ! DEK บริหารธุรกิจ โชว์ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล โครงการ SPU Youth Entrepreneur Show Case

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด