วว. จัดอบรมขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวให้แก่วิสาหกิจชุมชนกล้วยทองสกลนครโมเดล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

อังคาร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๐๙:๓๑
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำโดย ดร.ตันติมา กำลัง นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) พร้อมคณะนักวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวด้วยถังหมักอย่างง่ายด้วยโมเดล วว. กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง "การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในระบบ" และ "การขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเหลวในถังขยายจุลินทรีย์" ให้กับวิสาหกิจชุมชนกล้วยทองสกลนครโมเดล อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 50 ราย พร้อมมอบถังขยายชีวภัณฑ์ วว. ให้ทางกลุ่มเพื่อนำไปผลิตชีวภัณฑ์ในระบบกระบวนการปลูก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
วว. จัดอบรมขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวให้แก่วิสาหกิจชุมชนกล้วยทองสกลนครโมเดล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ทั้งนี้ วว. มีความเชี่ยวชาญและจุดแข็งด้านชีวภัณฑ์ คือ มีโครงสร้างพื้นฐานโรงงาน  ICPIM 2 ที่มีศักยภาพตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย ในการให้บริการครบวงจรทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใหม่ๆ ในระดับห้องปฏิบัติการ และทดสอบกระบวนการผลิต ขยายจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ยังมีการวิจัยพัฒนาถังหมักระดับชุมชน ในรูปแบบถังสแตนเลสและถังพลาสติก ที่สามารถตอบโจทย์เกษตรกร ผู้ประกอบการ ในการขยายชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม

อนึ่ง โครงการสกลนครโมเดล เป็นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฏร และได้รับงบประมาณจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  ให้เป็นโครงการต้นแบบการสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครัวเรือน เพื่อเพิ่มการผลิตและรายได้ให้กับประชากรในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินโครงการในเขตอำเภอวานรนิวาส และอำเภอบ้านม่วง จำนวน 140 ครัวเรือน ในปี 2564-2565  พบว่าโครงการสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศได้ ปัจจุบันได้ขยายผลอย่างเร่งด่วนไปในพื้นที่อื่นๆ ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เสมอภาคตามเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579) ต่อไป

สอบถามรายละเอียดการจัดอบรม /ข้อมูล รวมทั้งขอรับบริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. โทร. 0 2577 9016, 02-577 9021 โทรสาร 0 2577 9009 E-mail : [email protected]

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : [email protected]  [email protected]  IG : tistr_ig

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. จัดอบรมขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวให้แก่วิสาหกิจชุมชนกล้วยทองสกลนครโมเดล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด