วว. ร่วมงานสัมมนาการใช้ผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าลำไย ณ จังหวัดเชียงใหม่

อังคาร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๓:๔๙
นายสายันต์  ตันพานิช   ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพานิชย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมด้วย ดร.โสภาพรรณ   สัญญาณเสนาะ รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.  เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าลำไย"  ในฐานะหน่วยงานวิจัยที่มีโครงสร้างพื้นฐาน คือ โรงรมลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ ณ จังหวัดลำพูน และมีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าลำไยมายาวนานและมีผลการดำเนินงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรม  การสัมมนาดังกล่าวจัดโดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาที่ทำให้ราคาลำไยตกต่ำ ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการร่วมกันในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยผลักดันการนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการเพิ่มมูลค่าลำไยมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนในการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน  ในวันที่ 29  พฤศจิกายน  2565  ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมแชงกรี่-ลา เชียงใหม่
วว. ร่วมงานสัมมนาการใช้ผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าลำไย ณ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ตระหนักถึงปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่มีราคาตกต่ำทั่วประเทศ และเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลำไย โดยต้องมีการวิจัยต่อยอดเพื่อให้มีความเฉพาะทางมากขึ้น นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะก่อให้เกิดเพิ่มมูลค่าลำไยและขยายผลทางตลาดอย่างยั่งยืน การสัมมนาในครั้งนี้จึงมุ่งบูรณาการงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังนักวิจัยท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : [email protected] [email protected] IG : tistr_ig

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ร่วมงานสัมมนาการใช้ผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าลำไย ณ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด