ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit มุ่งยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของไทย

ศุกร์ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๗:๑๖
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบรายงานทางการเงิน (stakeholders) ทราบถึงความสำคัญของงานสอบบัญชีและบทบาทหน้าที่ของตนเองในการผลักดันให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพ นำไปสู่การยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565
ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit มุ่งยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของไทย

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ชุนหจินดา กรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และบทบาทของผู้สอบบัญชีต่อความยั่งยืนของตลาดทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจไทย" รวมทั้งมีทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล และ ดร. วีระพงษ์ กิติวงค์ ได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการ Value of Audit พบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี มาจากการขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งทีมวิจัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ตลาดทุนไทยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย และผู้สอบบัญชีก็เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของตลาดทุนไทย อย่างไรก็ดี ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญของคุณค่าของงานสอบบัญชีเท่าที่ควร ซึ่งทำให้เกิดปัญหาที่ตามมา เช่น ปัญหาความกดดันด้านราคา และปัญหาการขาดแคลนผู้สอบบัญชี ก.ล.ต. และสภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการ Value of Audit เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข ซึ่งการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก.ล.ต. จึงขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสนับสนุนแผนงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของไทยต่อไปในอนาคต"

นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวว่า "ผู้สอบบัญชีมีบทบาทในการตรวจสอบงบการเงินและให้ความเชื่อมั่นว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยโครงการ Value of Audit มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ stakeholders ตระหนักถึงคุณค่าของงานสอบบัญชี และช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและจริยธรรมเข้าสู่วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน"

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสัมมนาหัวข้อ "แนวทางการยกระดับคุณค่าของงานสอบบัญชี" โดยมีนางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. นายวินิจ ศิลามงคล ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี และนายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการผลักดันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นถึงคุณค่าของงานสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น

งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 300 คน และถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก "สำนักงาน กลต." และ "สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์" ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/h9nDb_hFuD/

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด