สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

พุธ ๐๗ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๔๒
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สรุปเนื้อหาการประชุมได้มีการเสนอแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสนอแผนกำหนดการจัดประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๑-๗ เพื่อจัดประชุมชี้แจงฯ โดยให้โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) และในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเข้ามาร่วมกับเขตพื้นที่ ๑-๗ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้รับโอกาศอย่างทั่วถึงกันทั้งจังหวัดนครราชสีมา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

การประชุมดังกล่าวได้มีการวางแผนขับเคลื่อนและทบทวนแผนการปฏิบัติงานให้รองรับและสอดคล้องต่อการพัฒนากำลังคนในจังหวัด เพิ่มโอกาสให้เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อได้มีโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งจะสามารถสร้างสังคมที่มีแรงงานในชุมชนเพิ่มขึ้น และปริมาณอัตรากำลังแรงงานที่มีความพร้อมต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาได้ในอนาคต

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด