วตท. จัดสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน "Sustainability for Prosperity and Stability"

พฤหัส ๑๕ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๑:๔๘
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "Leadership Forum: Sustainability for Prosperity and Stability" โดยมี ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ "การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสังคมและประเทศ" พร้อมด้วยผู้แทนจาก 6 สถาบัน ได้แก่ บ.ย.ส, ปปร., พตส., วปอ., TEPCoT และ วตท. เมื่อ 8 ธ.ค. ที่ผ่านมา สัมมนาดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงวิชาการด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ การค้า สังคม ความมั่นคง และกระบวนการยุติธรรม ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.cma.in.th
วตท. จัดสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน Sustainability for Prosperity and Stability

สัมมนาวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ประกอบด้วย

1) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม วิทยาลัยการยุติธรรม
2) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
3) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
5) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่มา: สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด