วว. ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

อังคาร ๒๗ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๑:๒๔
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มอบนโยบายการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคน และพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ เนื่องในการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
วว. ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวต้อนรับ ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ นำเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ นำเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โอกาสนี้ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมการประชุมและกล่าวถึงบทบาทภารกิจองค์กรในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่านโครงการยกระดับมาตรฐานสถานท่องเที่ยวและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคที่เชื่อมโยงและบูรณาการ มรภ. และโครงการมาลัยวิทยาสถาน ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีเป้าหมายการพัฒนา (Inclusive Growth) ด้านเศรษฐกิจ (มูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิตลดลง) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (การจ้างงานชุมชน คุณภาพชีวิตดีขึ้น และลดมลพิษ) รวมทั้งกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนและขยายผลความสำเร็จสู่พื้นที่อื่นๆ ของประเทศ

นำเสนอข่าวโดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักสื่อสารองค์กร  วว.  โทร. 0 2577 9360   E-mail : [email protected]    [email protected]  IG : tistr_ig

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด