ผู้ถือหุ้นไอแบงก์ แต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ราย
'ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์' นั่งกรรมการและผู้จัดการธนาคาร 1 มกรา นี้

พฤหัส ๒๙ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๑๙
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (วันที่ 29 ธันวาคม 2565) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัด "ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2565" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการธนาคาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการธนาคาร เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง และกรรมการที่ลาออก จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางโชตินาถ ยงสุนทร ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนนายชัยชาญ พลานนท์ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนนายธัชพล โปษยานนท์ และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย โดยมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ครบวาระของกรรมการเดิม ส่งผลให้นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ผู้ถือหุ้นไอแบงก์ แต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ราย'ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์' นั่งกรรมการและผู้จัดการธนาคาร 1 มกรา นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด