NPS สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พุธ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๖:๑๗
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยสนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดคลินิกให้ความรู้เกษตรกรอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องดิน ประมง พืชสวน พืชไร่ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตรและนำไปใช้พัฒนาอาชีพ
NPS สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด