ซีพีเอฟ คว้ารางวัล นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Thailand HR Innovation Award

พฤหัส ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ๐๙:๕๑
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัล "นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" (Thailand HR Innovation Award 2022) ระดับ Silver Award จากความสำเร็จของการโครงการ "แบ่งปัน "ทีเด็ด" เพื่อบุคลากรและสังคม "อิ่มรู้" (Kitchen of Knowledge)" นวัตกรรมการจัดการ องค์ความรู้รูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ด้วยแนวคิด "ความรู้ที่ดี คือความรู้ที่ได้ใช้" ขับเคลื่อนประเทศชาติ สังคม และองค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน ในงาน Thailand HR Day 2022 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ซีพีเอฟ คว้ารางวัล นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Thailand HR Innovation Award

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตยั่งยืน และสามารถส่งต่อคุณค่าสู่คู่ค้าและสังคมรอบข้าง ซึ่งการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นอีกรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้และประสบการณ์ที่ดีไปต่อยอดทำงานให้บรรลุผลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ดำเนิน โครงการ "แบ่งปัน" "ทีเด็ด" เพื่อบุคลากรและสังคม "อิ่มรู้" (Kitchen of Knowledge) เป็นนวัตกรรมในการจัดการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด "ความรู้ที่ดี คือความรู้ที่ได้ใช้" โดยให้ความสำคัญกับ การแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ที่บรรลุผลสำเร็จได้จริง หรือ "ทีเด็ด" ของหน่วยงาน ผนวกกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ผู้เรียนรู้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรรุ่นใหม่ ทำงานด้วยความมั่นใจ ต่อยอดความสำเร็จ ตอบรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังช่วยถ่ายทอดขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับคู่ค้าธุรกิจและชุมชนให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน

"รางวัลที่ได้รับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร และยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟ ที่จะเป็น "องค์กรแห่งการเรียนรู้" ผ่านการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบที่ดำเนินการมานานกว่า 15 ปีแล้ว โดยโครงการฯ นี้เป็นการสร้างนวัตกรรมต่อยอดกระบวนการการจัดการองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและนำไปใช้จริง สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรที่เปลี่ยนไป หรือ 3-JUST: Just Enough (ปริมาณที่ใช่) Just in Time (เวลาที่ใช่) และ Just for Me (เนื้อหาที่ใช่) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น "คนดี คนเก่ง " มาร่วมสร้างความสำเร็จให้กับประเทศชาติ สังคม และองค์กร ตามหลักปรัชญา "3 ประโยชน์" ของเครือซีพี" นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

โครงการแบ่งปัน "ทีเด็ด" เพื่อบุคลากรและสังคม "อิ่มรู้" (Kitchen of Knowledge) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรคนรุ่นใหม่ของซีพีเอฟ ผ่านการนำองค์ความรู้ ความสำเร็จมาขยายผลให้เกิดประโยชน์ สร้างผลลัพธ์ให้กับธุรกิจ และสร้างความสำเร็จให้กับคู่ค้าธุรกิจ ตลอดจนมีส่วนร่วมยกระดับทักษะแก่ นิสิต นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตลาดแรงงานในอนาคต

โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award) จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรภาครัฐและเอกชนสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ที่มา: เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ซีพีเอฟ คว้ารางวัล นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Thailand HR Innovation Award

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด