วว. ร่วมงาน BDS Matching Day ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME

ศุกร์ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๑:๕๑
ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และทีมผู้บริหาร บุคลากร สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท. ) ร่วมงาน BDS Matching Day ภายใต้มาตรการการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน ผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ (Business Development Service)
วว. ร่วมงาน BDS Matching Day ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน โดย สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย (co-payment) ซึ่งมีผู้ประกอบการ หน่วยให้บริการทางธุรกิจ และหน่วยร่วมดำเนินการ เข้าร่วมงานกว่า 262 คน ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าการ วว. และคณะ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566 แด่ รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. ด้วย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้อง Mayfair Ballroom A โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ร่วมงาน BDS Matching Day ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด