วว. ต้อนรับ มรภ.ธนบุรี ในโอกาสเยี่ยมชมศักยภาพงานบริการอุตสาหกรรมอาหาร

พุธ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๕:๑๕
ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ   (ศนอ.)  ดร.โศรดา   วัลภา   ผู้เชี่ยวชาญวิจัยและผู้จัดการโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)  นางเรวดี  มีสัตย์ นักวิจัยอาวุโส  ศนอ. และนายดำรงชัย  สิทธิสำอาง นักวิจัย   ศนอ. ร่วมให้การต้อนรับ  ผศ.ดร.ยุวลักษณ์   เวชวิทยาขลัง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศักยภาพและการให้บริการด้านอุตสาหกรรมอาหารของ วว.  ได้แก่  FISP   โรงงานนำทางสายการผลิตอาหารแห้งและครัวแบ่งปัน  (Co-creation  food  space)  ในวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม กวท.  ชั้น 8  อาคาร RD1 วว. เทคโนธานี
วว. ต้อนรับ มรภ.ธนบุรี ในโอกาสเยี่ยมชมศักยภาพงานบริการอุตสาหกรรมอาหาร

โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ ได้กล่าวต้อนรับโดยสรุปว่า วว. มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs หรือวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถยกระดับและเพิ่มศักยภาพของ SMEs ไทยสู่ระดับสากล รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนการบูรณาการด้านนโยบาย BCG ของรัฐบาลให้ครอบคลุมทุกมิติ

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ต้อนรับ มรภ.ธนบุรี ในโอกาสเยี่ยมชมศักยภาพงานบริการอุตสาหกรรมอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด