ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ศุกร์ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๔:๕๐
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยรักษาประโยชน์ของลูกค้าและความน่าเชื่อถือของตลาดทุนโดยรวม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร จะทุ่มเท รับผิดชอบการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนได้ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในหลักการดังกล่าว ช่วงพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการงานเพิ่มขึ้น โดย ก.ล.ต. เสนอปรับปรุงให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง และผู้จัดการต้องไม่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการในบริษัทอื่น ทั้งนี้ หากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเกินกว่าที่หลักเกณฑ์กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสามารถในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานต่อ ก.ล.ต. พร้อมนำส่งข้อมูลการพิจารณาดังกล่าว ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการพิจารณาอนุญาต อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. อาจสั่งการเป็นอย่างอื่นได้ หากพิจารณาว่าการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เสนอใหม่ ได้กำหนดบทเฉพาะกาลกรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการดำรงตำแหน่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดอยู่ก่อนวันที่เกณฑ์มีผลใช้บังคับ โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของบุคลากรดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกณฑ์มีผลใช้บังคับ

ก.ล.ต. ได้ร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการ ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=872 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566

ที่มา: ก.ล.ต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด